Martin Kvizda, Tomáš Paleta a kolektiv

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Železniční reformy sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6.

Celé ekonomické dějiny lidstva jsou pevně spojeny s rozvojem dopravních systémů; hospodářský a sociální pokrok by nebyl možný bez adekvátního pokroku v technologii a organizaci dopravy. Tato monografi e se věnuje právě problematice organizace a regulace dopravních systémů a to především segmentu železniční dopravy, který je z hlediska plánování, fi nancování a regulace mimořádně složitý. Dopravní politika má v rámci hos-podářské politiky Evropské unie, národních států, jednotlivých regionů i měst významné postavení, neboť vzhledem k omezenosti přírodních zdrojů a současně rostoucí poptávce po přepravních službách jsou stále naléhavější fi skální, strategické, environmentální a sociální cíle. Moderními hospodářskými dějinami se jako červená nit vinou teoretické diskuse, rozepře a pokusy o alternativní nastavení institucionálního rámce odvětví železniční dopravy; kniha je věnována komplexní analýze a zhodnocení dopravní politiky ve vztahu k železnicím v zemích Evropské unie.

 

Plný text ke stažení.