Kompletní přehled publikací naleznete zde.

 Využití velkých dat při prognózách dopravního chování obyvatelstva

Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš a Vilém Pařil

1. vyd. Praha: 2020. Technologická agentura ČR / Ministerstvo dopravy

Souhrnná výzkumná zpráva se zaměřuje na možnosti a definici využití zbytkových signalizačních dat mobilních operátorů (tzv. big data) pro přesnější monitoring, analýzu a predikci dopravního chování obyvatelstva. Rozvoj telekomunikačních technologií a penetrace...

Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace - sv. 6.

Martin Kvizda, Tomáš Paleta a kolektiv

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Železniční reformy sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6.

Celé ekonomické dějiny lidstva jsou pevně spojeny s rozvojem dopravních systémů; hospodářský a sociální pokrok by nebyl možný bez adekvátního pokroku v technologii a organizaci dopravy. Tato monografi e se věnuje právě problematice organizace a regulace dopravních systémů...

Železniční reforma ve Velké Británii - sv. 5.

Zdeněk Tomeš a kolektiv

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Železniční reformy sv. 5. ISBN 978-80-210-8743-9.

Britská železniční reforma je pravděpodobně nejkomplexnější železniční reformou v historii. Její součástí byla úplná vertikální a horizontální separace odvětví a důsledné zavádění konkurence na všech částech produkčního řetězce. Po vice jak dvaceti letech od spuštění reforem je možné vyhodnotit...


Železniční reforma v Německu - sv. 4.

Tomáš Nigrin, Zdeněk Tomeš, Daniel Seidenglanz, Petr Mlsna a kolektiv

1. vyd. Praha: Karolinum, 2017. Železniční reformy sv. 4. ISBN 9788024636276

Německo vždy představovalo jedno z nejvýznamnějších center železniční dopravy v Evropě a představuje jednu ze zemí s nejkomplexněji provedenou železniční reformou a liberalizací železničního odvětví na světě. Odborná monografie se věnuje vývoji železničního...

Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace - sv. 3.

Martin Kvizda

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 202 s. Železniční reformy sv. 3. ISBN 978-80-210-8299-1

Monografie je zaměřena na obsáhlou analýzu použitelných metod politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy včetně polemiky o nutnosti vymezovat relevantní trh a identifikaci hlavních problémů spojených s použitím standardních metod vymezování relevantního trhu. V jednotlivých...

Konkurence a výkonnost na evropských železnicích - sv. 2.

Zdeněk Tomeš

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. Železniční reformy sv. 2. ISBN 978-80-210-7141-4

Na evropských železnicích byla po roce 1993 implementována reforma, která spočívala ve vertikální (infrastruktura-provoz) a horizontální (nákladní-osobní) separaci odvětví a k umožnění vstupu konkurence na trh železničních služeb. Hlavním cílem práce byla identifikace vlivu reforem na výkonnost...


Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb - sv. 1.

Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš a kolektiv

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 243 s. Železniční reformy sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2

Kniha podává souhrnný přehled o současném stavu teoretického poznání a modelování v oblasti fungování a regulace intermodální a intramodální konkurence na trhu železničních dopravních služeb s důrazem na evropské reálie a o metodách detekce porušení regulačních pravidel...

Cold War Crisis on the Railway: Construction of the Berlin Wall

Tomáš Nigrin

In: ROTH, Ralf and JACOLIN, Henri (eds.) Eastern European Railways in Transition: Nineteenth to Twenty-first Centuries. 1 vyd. Farnham (London): Ashgate, 2013, s. 233-239. ISBN 978-1-4094-2782-7

Czech Military Railways – History and a Comparative Analysis of the Czech Railway Network’s Efficiency

Martin Kvizda

In: Ralf ROTH and Henri JACOLIN (eds.) Eastern European Railways in Transition - Nineteenth to Twenty-first Centuries. 1. vyd. Farnham (London): Ashgate, 2013. s. 99-116, 18 s. Modern Economic and Social History. ISBN 978-1-4094-2782-7

Studie analyzuje a srovnává hustotu dopravy na české železniční síti. Výsledkem historické analýzy je nalezení několika segmentů sítě, které byly vybudovány...