2015 - 2018

Investor: Visegrad Fund, ev. č. 31510026

Cíl: stanovení variant možných opatření vedoucích k harmonizaci přístupů v jednotlivých zemích V4 tak, aby se v maximální možné míře podpořila koheze příhraničních regionů.

Hlavní výstupy: série analýz dopravní politiky a dopravně-geografických vazeb v jednotlivých zemích, resp. mezi nimi. Politicko-ekonomické studie budou zaměřeny na organizaci veřejné železniční dopravy a její financování v jednotlivých zemích. Významným aspektem zde bude naplňování podmínek evropské dopravní politiky, resp. tzv. železničních balíčků, a s tím spojené postupné liberalizace železničního trhu. Dopravně-geografické analýzy se zaměří na zmapování nabídky v posuzovaných typech přepravních služeb.

Předmět projektu: komparace dopravních politik členských zemí V4 v segmentu veřejné osobní železniční dopravy ve vrstvách mezinárodních dálkových, regionálních a místních přeshraničních spojení s využitím kvalitativních i kvantitativních přístupů. Komparace je založena na politicko-ekonomické a dopravně-geografické analýze současného stavu a identifikaci potenciálů a rizik možného budoucího vývoje.

Tiskové zprávy:

PRESS RELEASE - Workshop in Budapest - Jan 2017

PRESS RELEASE - Workshop in Warsaw - Jan 2016

PRESS RELEASE - Report from Workshop in Warsaw - Jan 2016

 

Podílející se instituce:

Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova v Praze

Člen týmu:

Tomáš Nigrin

 

Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku - Masarykova univerzita

Členové týmu:

Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš, Daniel Seidenglanz, Tomáš Paleta, Monika Jandová

 

Katedra humánej geografie a demografie, Prídodovedecká fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave

Člen týmu:

Marcel Horňák

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Členové týmu:

Zoltan Bokor, Miklós Bánfi, Domokos Esztergár-Kiss

 

Jagellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Institute of Geography and Spatial Management, Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture

Člen týmu:

Jakub Taczanowski

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Člen týmu:

Marcin Król

 

Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline 

Členové týmu:

Anna Dolinayová, Juraj Čamaj, Jaroslav Mašek