Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ITREGEP je akademickým pracovištěm a společnou vědeckovýzkumnou platformou  Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy. Posláním ITREGEPu je na základě interdisciplinární vědecko-výzkumné činnosti rozvíjet poznání ekonomických, prostorových a společenských funkcí dopravy, rozvíjet dovednosti, metody a osvědčené postupy pro dopravní politiku a být mediátorem mezi dopravními odborníky z praxe a z decizní sféry.

Hlavní výzkumná témata:

  • analýza a modelování poptávky na trzích dopravních služeb,
  • analýza dopravní obslužnosti území,
  • socioekonomická analýza role veřejné dopravy v životě obyvatel území a analýza dopravní dostupnosti,
  • optimalizace zadávání veřejných soutěží v dopravě,
  • analýza efektivity a nákladové struktury firem v odvětví dopravy,
  • cost-benefit analýza infrastrukturních projektů,
  • analýza koncentrace a konkurence v odvětví dopravy,
  • kritická revize dopravních politik a strategických dopravních dokumentů a implementace evropské legislativy v odvětví veřejné dopravy,
  • socioekonomická a komparativní analýza systémů dopravy a dopravního plánování zemí a regionů.

Vedení institutu:

Pracovníci institutu
Mapa
Itregep logo
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta
ITREGEP
Lipová 41a
602 00 Brno
itregep@econ.muni.cz

 

 

 

 

 

 

Odkazy: Economist - railway European Railway Review Rail journal EC – transport International Union of Railways Railly news Railway gazette